Општествена одговорност на претпријатија


Општествената одговорност на претпријатијата може да се дефинира како одговорност на претпријатието за влијанието на неговите одлуки и активности врз општеството и животната средина. Тоа се постигнува преку транспарентно и етичко однесување кое придонесува кон одржливиот развој и ги зема предвид очекувањата на засегнатите страни, во согласност е со меѓународните норми и е интегрирано низ целото претпријатие.

Општествена одговорност на претпријатијата во Македонија


Во декември 2007 година, Министерството за економија на Р. Македонија, формираше Национално координативно тело за општествена одговорност на претпријатијата (НКТ ООП) како постојана работна група при Економскиот и социјален совет на Владата на Република Македонија. НКТ-ООП е крос-секторско тело одговорно за развивање на повеќекратен дијалог и идентификување на заеднички дејствија за промоција и имплементација на ООП.

Национална агенда за општествена одговорност на претпријатијата во Македонија


Во јуни 2008 година, како дел од работниот план на НКТ ООП, беше подготвена Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата. Агендата беше усвоена од страна на Владата на Р. Македонија во октомври 2008 г. Целите на Агендата се подигнување на свесноста за ООП, развивање на капацитети и компетенции за да се помогне етаблирањето на ООП и обезбедување на поволен амбиент за ООП.